Soligt väder och full fart i reservatet. Vi började med att studera en fin gulärla på nära håll. Därefter upptäckte vi att låg en svart svan ute i Rysjön. Spännande men med all säkerhet en “parkrymling” då arten finns i Australien. Finaste obsarna fick vi borta vid Åsleholmarna där svartsnäppor, grönbenor och brushanar visade upp sig på nära håll. Tack Roger för din engagerande guidning och tack till Mats Helgesson för bilden på den svarta svanen.

Artlista: skäggdopping, gråhakedopping, rördrom, svart svan, knölsvan, grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, sothöna, trana, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, svartsnäppa, rödbena, grönbena, dvärgmås, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, sånglärka, ladusvala, ängspiplärka, gulärla, sädesärla, sävsångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, grönsångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Bo Tufvesson