Högstammig gran- och tallskog, rikligt bevuxen med mossor och lavar, mötte de 33 personer som samlats för en vandring genom reservatet. Förutom den egna guidningen bland våra vanliga mossor och lavar, visade Marika Sjödin på en hel rad ovanliga arter som gammelgranslav, långfliksmossa, franslevermossa, vedtrappmossa, kornknutmossa och grön sköldmossa. Korp, större hackspett och kungsfågel noterades. Ett bestånd av den lilla orkidén knärot väckte uppmärksamhet. Den måste vi försöka se när den blommar i juli-augusti.

Karin och Bo Tufvesson

Björnmossa
Hänglavar

Knärot